• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BKK Sp. j. z siedzibą w Marcinkowicach ul. Cicha 15 zwana dalej Administratorem.

  2. Administrator gromadzi  Państwa  dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

  • imię i nazwisko, adres e-mail
  • firma reprezentowanego podmiotu, NIP, REGON,  adres siedziby

  3. Administrator Państwa Dane osobowe w następujących celach:

  • zawierania i  realizacji  łączącej nas  umowy  oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez 
   nas usług, w tym w szczególności realizacji płatności i obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania 
   i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa,  w tym w szczególności dochodzenia 
   zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  • uzasadnionego  interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Administratora (marketing bezpośredni),

  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

  5. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa,  zarówno techniczne jak i 
  organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

  7. Ponadto, macie Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania  Danych  osobowych - mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
  • usunięcia Danych osobowych  ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych - w takim przypadku, Administrator wskaże 
   na Państwa żądanie takie Dane  osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone  tylko i 
   wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia Danych osobowych
  • sprzeciwu - w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw  -  z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją  -  wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych.

  8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie 
  prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@mojebudowy.pl

  Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli  wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.