• strona główna
 • oferta i promocje
 • cennik
 • systemy rabatowe
 • kalkulator opłat
 • promocje
 • regulaminy
 • regulamin serwisu
 • polityka prywatności
 • informacja o ochronie danych
 • opisy
 • mBudowy - wprowadzenie
 • podstawowe założenia
 • opis Systemu
 • bezpieczeństwo
 • korzyści
 • dla kogo mBudowy?
 • mBudowy - opis modułów
 • Kontakty (CRM+)
 • dane kontaktowe
 • zdarzenia i zadania
 • historia kontaktów
 • rozbudowane projekty
 • zarządzanie dokumentacją
 • Inwestycje i Projekty
 • harmonogramy
 • budżety
 • zasoby w przedsięwzięciach
 • zaopatrzenie przedsięwzięć
 • obsługa gwarancyjna
 • pozostałe funkcje
 • Zasoby
 • dane zasobów
 • obsługa zasobów
 • rezerwacje zasobów
 • rejestracja czasu pracy
 • Zaopatrzenie
 • materiały i usługi
 • zapotrzebowania materiałowe
 • oferty dostawców
 • zamówienia i dostawy
 • wsparcie użytkownika
 • prezentacje
 • Projekt - mojebudowy.pl
 • Program mBudowy
 • publikacje
 • dla prasy
 • BKK - nasza działalość
 • system mBudowy
 • materiały graficzne
 • artykuły
 • mBudowy - nowy program do zarządzania budowami
 • Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną przez Internet
 • Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu
 • Sukces firmy budowlanej
 • pozostałe publikacje
 • aktualności
 • o nas
 • kontakt
 • Regulamin serwisu

  Regulamin Serwisu mojebudowy.pl

  1. Definicje

  1) Usługodawca – BKK Spółka jawna;

  2) System mBudowy zwany dalej Programem - serwis internetowy posiadający adres: mojebudowy.pl, którego właścicielem jest Usługodawca i w ramach, którego Usługodawca świadczy usługi;

  3) Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę w związku z udostępnianiem systemu mBudowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

  4) Użytkownik - osoba prawna, podmiot nie mający osobowości prawnej lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptowała go, a następnie pomyślnie przeszła procedurę rejestracyjną i która uzyskała w ten sposób dostęp do usług oferowanych w ramach systemu mBudowy;

  5) Profil użytkownika - zbiór danych dotyczących użytkownika, pozyskanych w procesie rejestracji i używany do późniejszego korzystania z Programu, podlegający ochronie zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności;

  6) Konto - wpis istniejący w bazie danych Programu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem;

  7) Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika;

  8) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

  9) Moduły serwisu - elementy funkcjonalne, z których zbudowany jest system mBudowy, umożliwiające aktywność użytkownika w serwisie, są to w szczególności: Przedsięwzięcia (e-nadzór), Zasoby (e-zasoby),  Zaopatrzenie (e-zamówienia), Kontakty (e-kontakt);

  10) Pasek promocyjny - moduł umożliwiający nieinwazyjną promocję treści, w szczególności e-usług i rozwiązań SaaS Usługodawcy poprzez wyświetlanie na stronach użytkowników paska (toolbar)

  11) Afiliacja - moduł udostępniający Użytkownikom narzędzie typu „ad-serwer” do wzajemnej promocji serwisów internetowych oraz tworzenia i obsługi programów partnerskich.

  12) Moduł integracji - moduł umożliwia eksport aktywności Użytkownika na serwisy społecznościowe np: Twitter, Facebook, Goldenline, Google+, NK;

  13) Forum – moduł umożliwiający użytkownikom serwisu szybką wymianę informacji;

  14) Moduł prezentacji e-usług - moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą prezentację e-usługi oferowanej Użytkownikom;

  15) Moduł dystrybucji artykułów i poradników - moduł umożliwiający publikację tekstów uprawnionym użytkownikom;

  16) Baza wydarzeń - moduł będący bazą wiedzy umożliwiającą Użytkownikom prezentację szkoleń/konferencji/targów z zakresu oferowanych e-usług;

  17) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;

  18) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;

  19) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

  20) Flood - ciąg lub ciągi znaków - liter lub liczb, nie mający logicznego lub językowego uzasadnienia oraz nie wynikający z kontekstu prowadzonej rozmowy. Flood utrudnia prowadzenie dyskusji i jest niedopuszczalny. Definicja ta obejmuje także wielokrotne kopiowanie i wklejanie jednej wiadomości. Ostateczna decyzja zaliczająca wypowiedzi do "floodu" należy do Usługodawcy;

  21) Serwis - oznacza zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, wraz z treściami, projektem, grafiką i mechanizmami informatycznymi, zamieszczonych pod unikalnym adresem internetowym;

  22) Link - oznacza element strony internetowej, lub innego przekazu internetowego, którego wskazanie przez użytkownika Internetu powoduje przekierowanie tego użytkownika na stronę docelową;

  23) Reklama - to forma reklamy internetowej, najczęściej grafika lub animacja na stronie, link tekstowy lub mailing.

  24) Regulamin - niniejszy Regulamin.

  2. Postanowienia ogólne

  1) Niniejszy Regulamin określa:

  a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

  b) zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,

  c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,

  d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Platformy.

  2) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią oraz potwierdzeniem tego faktu na etapie procesu rejestracji;

  3) Nazwa Systemu, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Usługodawcy;

  4) Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. Warunki techniczne świadczenia usługi

  1) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

  a) połączenie z siecią Internet,

  b) graficzna przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji min. 8.x, Mozilla Firefox w wersji min. 20.x,  Chrome min. 17.0.x.x z mechanizmem cookie),

  c) zalecana praca w  rozdzielczości 1280 x 1024.

  4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi

  1) Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, podobnie jak użytkowanie programuw przypadku wersji demonstracyjnych oraz w okresie promocyjnym dla wersji produkcyjnych;

  2) Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków:

  a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,

  b) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, z zastrzeżeniem, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  c) wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny komunikatów dotyczących Platformy,

  d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę do celów statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w Programie;

  3) Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług przyjmuje się otrzymanie przez Usługodawcę wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego;

  4) Umowa zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia.  Po tym okresie konto użytkownika zostaje skasowane.  Za usuwanie kont pracowników firmy korzystającej z Programu odpowiada administrator danej firmy;

  5) Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. W szczególnych przypadkach usługodawca ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do usług świadczonych w ramach Programu oraz do odmowy usunięcia jego danych, zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności;

  6) Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Programu unikalne konto;

  7) Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora jakim są login i/lub adres e-mail podany w procesie rejestracji oraz hasło dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich ujawnienia.

  5. Usługi

  1) Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Program zgodnych z wykupionym abonamentem oraz innych usług uruchamianych przez Usługodawcę;

  2) Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych postanowień:

  a) Użytkownik publikuje swoje treści, komentarze, opinie i inne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników poprzez moduły Programu,

  b) Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników poprzez moduły Programu treści:

      * sprzecznych z prawem,

      * pornograficznych,

      * propagujących piractwo komputerowe,

      * upowszechniających techniki łamania oprogramowania i niepowołanego zdobywania niepublicznych danych,

      * zawierających wirusy,

      * naruszających prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie,

      * wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,

      * uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

      * naruszających zasady etykiety oraz współżycia społecznego,

      * noszących znamiona floodu.

  3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 2 lit. b niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania możliwości korzystania z Programu lub poszczególnych modułów systemu, jak również prawo do usunięcia Konta Użytkownika w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis w dowolnym module systemu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Usługodawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień ust. 5 pkt .2 Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu;

  4) Użytkownik korzystający z Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany w procesie rejestracji adres e-mail;

  5) Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania poczty wewnętrznej w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam;

  6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;

  6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

  1) Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi;

  2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  a) przerw w świadczeniu Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Programu,

  b) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, zawierających treści pornograficzne oraz inne łamiące zasady dobrych obyczajów lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  3) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika i zamieszczanie w Programie treści niezgodnym z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Programie w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

  4) Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Programu przez innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa;

  5) Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb świadczonej usługi;

  6) Usługodawca posiada prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania Programu, w tym trwałego skasowania zgromadzonych w bazie danych treści oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Programem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy;

  7) Użytkownik zobowiązuje się do:

  a) nierozpowszechniania jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych Programu,

  b) nierozpowszechniania żadnych treści uznawanych za spam, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Programu,

  8) Jeśli inaczej nie określono Program oraz poszczególne elementy w nim użyte stanowią własność BKK są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.);

  9) Informacje zawarte w Programie służą wyłącznie celom informacyjnym. Podane informacje nie stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz;

  10) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w Programie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa;

  11) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w systemie mBudowy przez Użytkownika;

  12) Użytkownik zobowiązuje się do nie ingerowania w kod modułów systemu;

  13) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  a) za informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,

  b) za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

  c) za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  d) za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

  e) za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,

  f) za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji dla korzystania z modułu afiliacji,

  g) za nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu,

  h) za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Programu jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nim przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,

  i) za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Programu w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,

  j) za straty wynikające z przerw w działaniu Programu wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. O zamiarze dokonania przerw w działaniu Programu Użytkownik będzie informowany z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

  k) za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie serwisu internetowego Użytkownika,

  l) z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Użytkownika wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Programu,

  15) korzystanie z funkcjonalności Programu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu;

  16) Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie;

  17) Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji;

  7. Rozliczenia pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą

  1) E-usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie w przypadku wersji demonstracyjnych oraz okresie promocyjnym (stosownie do promocji obowiązującej w dniu rejestracji),a w pozostałych przypadkach za wniesieniem opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu płatności;

  8. Polityka prywatności

  1) Polityka prywatności systemu mBudowy określa m.in.:

  a) Administratora danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, którym jest BKK. BKK przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w ramach systemu mBudowy. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.

  b) Zakres danych osobowych Użytkowników.

  2) BKK przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności systemu mBudowy;

  9. Reklamacje

  1) Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług;

  2) Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji do Usługodawcy;

  3) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko,  adres poczty elektronicznej),

  b) przedmiot reklamacji,

  c) okoliczności uzasadniające reklamację.

  4) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane;

  5) Reklamacje należy przesłać na adres poczty elektronicznej admin@mojebudowy.pl

  10. Postanowienia końcowe

  1) Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej systemu mBudowy;

  2) Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach Programu;

  3) O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, publikując odpowiednią informację na stronach systemu mBudowy.

  11. Informacje dodatkowe

  W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z administracyjnym przedstawicielem Usługodawcy (e-mail:admin@mojebudowy.pl).

  do góry strony >>